Vítejte v MobiLabu

MOBILNÍ LABORATOŘ PRO
DOPRAVNÍ ANALÝZY

o laboratoři

o laboratoři

V laboratoři se zabýváme sběrem a zpracováním dopravně inženýrských dat. Tato data dále využíváme pro zpracování různých druhů dopravních analýz jako je například určení tras tranzitní dopravy ve městech či konkrétních územních celcích. Laboratoř je vybavena nejmodernější měřicí technikou na jejímž vývoji několik let pracovala řada našich odborníků. Pro samotné zpracování dat využíváme vlastní navržené softwary nebo důkladně otestované komerční softwary. Naše výstupy nám slouží jako podklad pro vytváření dopravních modelů a simulací. Výstupy naleznou také využití při tvorbě plánů udržitelné mobility nebo konceptů chytrých měst. Na základě konkrétních poptávek vytváříme nezbytné podklady pro získání evropských dotací se zaměřením na životní prostředí a bezpečnost dopravy.

Činnost laboratoře je také zaměřena na podporu projektově orientované výuky v bakalářských a magisterských studijních programech a na podporu vědeckovýzkumné činnosti ČVUT FD.

Dopravní průzkumy

Směrový průzkum křižovatky

Dopravní průzkumy jsou realizovány pomocí videotechniky a následného ručního nebo automatického zpracování videozáznamu jednotlivých lokalit. Výhodou videozáznamu je vyšší přesnost oproti ručnímu sčítáním v terénu. Dále je možné provádět rozsáhlejší sondy (více než 24h) s dostupnou zpětnou kontrolou videozáznamu. Laboratoř disponuje značným množstvím měřicí techniky pro zajištění sběru dat okresního města.

Výsledkem průzkumu jsou agregované intenzity po Vámi zvoleném časovém intervalu, skladba dopravního proudu na základě zvolené sčítací karty, zátěžový diagram intenzit a případné kapacitní posouzení úseků a křižovatek dle platných technických podmínek.


Průzkum rychlosti

Průzkum zaměřený na zjištění rychlostí projíždějících vozidel v daném profilu komunikace. Tento typ průzkumu je prováděn pomocí statistického radaru, který dokáže klasifikovat vozidla do příslušných kategorií na základě jejich délky. Možná délka měření pomocí statistického radaru je až 14 dní. Možností je doplnit takovýto průzkum o profilový dopravní průzkum pro podrobnější kategorizaci vozidel. Výsledkem je statistické vyhodnocení rychlostí za Vámi zvolené časové období.

Profil komunikace

Průzkum profilu komunikace je realizován pomocí videotechniky a následného ručního nebo automatického zpracování videozáznamu. Díky tomu je zaručena maximální přesnost dat i na vytížených komunikací jako jsou třeba dálniční profily. Dále je možné provádět rozsáhlejší sondy (více než 24h) s dostupnou zpětnou kontrolou videozáznamu.

Směrový průzkum

V případě směrového průzkumu určitých územních celků (např. města) je průzkum proveden za pomoci záznamové techniky snímající registrační značky projíždějících vozidel. Na základě získaných dat dojde k určení jednotlivých cest vozidel mezi sledovanými lokalitami. Výsledkem jsou komplexní údaje o tranzitu vozidel, dojížďce a vyjížďce v rámci sledované oblasti po jednotlivých kategoriích vozidel.

Laboratoř disponuje značným množstvím měřicí techniky pro zajištění sběru dat okresního města.

Průzkum parkování

Průzkum zaměřený na parkující vozidla v rámci sledované oblasti či celého parkoviště. Průzkum je dle potřeb proveden pomocí průjezdu vozidla s videotechnikou umožňující automatickou detekci registračních značek či pomocí ručního zapisování registračních značek ve zvoleném časovém intervalu. Čtení registračních značek je také možné na vjezdech a výjezdech z parkoviště či měřené oblasti.  Výsledkem jsou údaje o obrátkovosti daného parkoviště, průměrné době stání jednotlivých vozidel či vytíženosti parkoviště během dne.

Průzkum z výšky

Díky teleskopickým stativům s pracovní výškou až 15 metrů jsme schopni v rámci jednoho záběru sledovat rozlehlé lokality. Příkladem je realizovaný křižovatkový průzkum na Vítězném náměstí v Praze. Další použití může být například v rámci mimoúrovňových křižovatek nebo v lokalitách, kde je nutné sledovat pohyb pěších proudů. Oproti použití dronu nejsou zapotřebí žádná speciální povolení, měřicí technika je také nepřetržitě připojena ke zdroji elektrické energie, proto je možné zvolit interval měření dle potřeb objednavatele.

Další činnost

Mikrosimulace

V případě potřeby dokážeme analyzovat situaci pomocí profesionálních simulačních nástrojů. Výsledkem je mikrosimulační model, který lze následně použít pro identifikaci slabých míst dopravní infrastruktury, predikci dopravy, detekci kongescí nebo analýzu důsledků vybudování nové infrastruktury.

Kapacitní posouzení

Data z jednotlivých lokalit využíváme pro zpracování kapacitních posouzení volných úseků komunikací a křižovatek, včetně mimoúrovňových či světelně řízených. 

Dopravní analýza

Ze získaných dopravně inženýrských dat je možné analyzovat chování dopravy a obyvatel. Na základě sebraných registračních značek je možné v měřených územních celcích stanovit trasy, zdroje a cíle dopravy nebo také dojížďky ke zdrojům veřejné dopravy (např. vlakové nádraží). Data nabízejí možnost analyzovat vytíženost parkovacích ploch v návaznosti na jejich umístění v rámci města. Díky těmto komplexním, datově založeným analýzám vznikají plány pro udržitelnou mobilitou a koncept chytrých měst.

reference


Analýza používaných metod při zjišťování skladby dopravního proudu v rámci dopravních průzkumů a Dopravní průzkumy automobilové dopravy na 146 křižovatkách pražské komunikační sítě pro Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s

Další informace

Dopravní průzkumy automobilové dopravy v rámci Celostátního sčítání dopravy 2020 pro Statutární město Děčín

Další informace

Zhotovení dopravně inženýrské studie a Studie proveditelnosti vybraných opatření v oblasti Barrandovský most – Dobříšská pro Hlavní město Praha

Další informace

Posouzení vlivu organizačních úprav v ulici Jizerská pro Město Říčany

Další informace

Napište nám

V případě zájmu o naše služby nebo o spolupráci nás neváhejte oslovit.

Prozraďte nám prosím své ctěné jméno
Vyplňte prosím Váš email
Bez textu zprávy to nepůjde

Zpráva byla odeslána, děkujeme.

tým mobIlabu

Tým MobiLabu tvoří dopravní experti, jejichž posláním je dopravu neustále zlepšovat.

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

Vedoucí laboratoře
ceo.mobilab@fd.cvut.cz

Ing. Petr Richter

Technický asistent
richtpet@fd.cvut.cz

Ing. Nikol Dousková

Asistentka
dousknik@fd.cvut.cz

Naši partneři